متاسفانه اجازه انتخاب متن و کپی بسته شده است.

توجه به عوامل درونی و بیرونی…. گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت …نویسنده : هستی قاسمی نژاد /

مکان شما:
رفتن به بالا