متافیزیک علم جستجوی پدیده های فرا طبیعی ناشناخته ی جهان هستی است.

مکان شما:
رفتن به بالا
متاسفانه اجازه انتخاب متن و کپی بسته شده است.