🔺🔺🔺جذب قطعی از_کائنات

مکان شما:
رفتن به بالا
متاسفانه اجازه انتخاب متن و کپی بسته شده است.