هر انسان قوی ترین آهنربای جهان هستی است

در درون شما ، قدرتی شگفت انگیز وجود داردهر انسان قوی ترین آهنربای  جهان هستی است شما قدرتی مغناطیسی را در خود دارید که از هر نیرو و هر چیزی دیگری در عالم قدرتمند تر است . این نیروی مغناطیسی در فکر و اندیشه انسان جریان دارد .

فکر انرژی خالص جهان هستی ست .

  فکر انرژی خالص جهان هستی ست. هر فکری که در گذشته تان داشته اید هر فکری که “” اکنون “” دارید و هر فکری که در آینده خواهید داشت همه خلاق هستند. جهان هستی همواره تجلی مستقیم افکاریست که در ذهن تان میگذرد.